Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

SVF-3003 Kvalitative forskningsmetoder - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet inngår som en obligatorisk del av masterstudiene i sosiologi, statsvitenskap, samfunnssikkerhet, samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Emnet tilbys også som en del av masterstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

SVF-3033 Kvalitativ metode 10 stp

Innhold

Emnet fokuserer på forskningsprosessen i kvalitative studier. Gjennom forelesninger og gruppearbeid lærer studentene hvordan de kan gjennomføre alle deler av en kvalitativ undersøkelse. Forskningsetiske spørsmål står sentralt.

Emnet handler blant annet om hvordan valg av teori og begreper legger føringer på hvilke forskningsspørsmål en kan stille og hvordan en kan analysere et empirisk materiale. Studentene lærer om bruk av tidligere forskning (litteratur-review), og om planlegging og gjennomføring av feltobservasjon. De lærer også om ulike former for intervju: personlige intervju, intervju der informanten representerer en organisasjon, institusjon eller lignende og fokusgruppeintervju. I tillegg får studentene kunnskap om innsamling og analyse av andre former for kvalitativt materiale, for eksempel bilder, dokumentarfilm, dokumenter og feltobservasjoner.


Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng samfunnsvitenskap eller tilsvarende. I særlige tilfeller kan også studenter med annen faglig bakgrunn vurderes for opptak til emnet.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten har:

Ferdigheter:

Studenten kan:

Kompetanse:

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er skandinavisk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger (ca. 20 timer) og seminarundervisning/ gruppearbeid (ca. 60 timer).

I løpet av emnet skal studentene danne grupper på 5-6 studenter og gjennomføre et lite prosjekt. Gruppearbeidet omfatter prosjektforberedelser og gjennomføring ved innsamling av forskningsmateriale, analyse av data og utarbeidelse av en rapport.

Studentene skal benytte en av metodene det undervises i på emnet.

Gruppearbeidet skal skje på campus med veiledning fra faglærer.

Studenter som ved opptak til masterprogrammene ikke har et grunnlag i kvalitativ metode tilsvarende det nivået som oppnås gjennom SVF-1050/SVF-1051, får tilbud om et frivillig digitalt forkurs (ikke studiepoenggivende).