Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

STV-3900 Masteroppgave i statsvitenskap - 50 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Teoretisk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Bachelorgrad med minimum 90 stp. i statsvitenskap eller tilsvarende må være avlagt.

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha avlagt eksamen i alle obligatoriske emner, og valgfrie emner tilsvarende 20 studiepoeng, på mastergradsprogrammet i statsvitenskap. Det er mulig å søke innpassing av valgemner fra andre utdanningsinstitusjoner.


Studiepoengreduksjon

STV-3902 Masteroppgave i statsvitenskap 50 stp

Innhold

Statsvitenskap er læren om politiske systemers oppbygning og virkemåte. Masterstudiet i statsvitenskap ved UiT Norges Arktiske Universitet består av fagdisiplinene offentlig politikk og administrasjon, internasjonal politikk, komparativ politikk og politisk teori. Studentene vil normalt velge tema og problemstilling for sin masteroppgave innenfor en av disse fagdisiplinene. Oppgaven kan enten være en drøfting av en problemstilling på grunnlag av studier av relevant litteratur, eller en analyse med utgangspunkt i innsamlede data.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å få skrive masteroppgaven og avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av kollektiv og individuell veiledning med hovedvekt på det siste.

Studenten får tildelt individuell veileder for masteroppgaven i slutten av andre semester. Tildeling forutsetter at studenten har utarbeidet en prosjektbeskrivelse som viser hvordan mastergradsprosjektet er tenkt gjennomført. Det vil bli arrangert masterseminar for å støtte arbeidet med prosjektbeskrivelsen og masteroppgaven.