Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

STV-3035 Utviklings- og endringsstrategier i offentlig sektor - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet er obligatorisk i det erfaringsbaserte mastergradsprogrammet Organisasjon og ledelse for offentlig sektor/Master of Public Administration (90 studiepoeng). Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er bygd opp rundt tre analytiske temaer: endringens begrep, endringens begrunnelser og endringens grep. Først presenteres en bred introduksjon til moderne teorier om endringer og endringsledelse. Deretter rettes fokus mot forhold som fører til at organisasjoner opplever at de må endre seg. Det er dels snakk om endringer utløst av økonomiske, politiske og/eller teknologiske drivkrefter. Men endring kan også utløses som følge av svingninger i trender og moter for hvordan tidsriktige organisasjoner bør se ut. Det tredje tema er endringens grep. Her fokuseres det på gjennomføringskraft og implementering, og hvordan man kan gå frem for å få til planmessig endring og utvikling. Læring, kreativitet og innovasjon inngår som naturlige temaer. Effekter av ulike typer reformer og endringer vil også bli grundig drøftet.

Opptakskrav

Bachelorgrad og yrkespraksis:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I tillegg kreves det relevant yrkespraksis tilsvarende 2 år i fulltidsstilling. Med relevant yrkespraksis menes at søkeren har ledererfaring, erfaring fra andre ansvarsfulle stillinger fra offentlig eller privat virksomhet, eller annen arbeidslivserfaring som kan knyttes til oppgaver relatert til programmets profil innenfor organisasjon og ledelse i offentlig sektor.

Praksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten skal inneholde stillingstittel, stillingsprosent samt start og evt. sluttdato. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med likningsattest. Relevant yrkeserfaring dokumenteres med firmaattest fra Foretaksregisteret.

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Samlet undervisningstid er på inntil 30 timer. Emnet vil ha variasjon i undervisningsformer, som fysiske samlinger, IKT-støttet undervisning, arbeid i digitalt klasserom og selvstudier. Det vil bli lagt vekt på å utnytte deltakernes erfaringer og skape nettverk. For å sikre at de beskrevne læringsmål nås, legges det opp til aktiv deltagelse fra studentenes side, med individuelle presentasjoner, gruppearbeid og deltagelse i plenumsdiskusjoner.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.