Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

SOK-2008 Den nordiske modellen - 20 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

SOK-2006 Arbeidsmarkedsteori 10 stp

Innhold

På innføringskursene i mikroøkonomien lærer man at samfunnets velferd blir maksimert under fullkommen konkurranse. I virkeligheten er de fleste markedene ufullkomne og preget av markedssvikt. Markedssvikt sammen med fordelingshensyn er årsaker til at offentlig sektor har en stor rolle i moderne økonomier. De nordiske landene har store offentlig sektorer og høyt skattenivå, men også veldig høy levestandard. Dette forklares med den nordiske samfunnsmodellen. Sentrale trekk ved modellen er økonomisk styring, offentlig velferdspolitikk, og organisert arbeidsliv. Formålet med dette kurset er å gi innsikt i sentrale trekk ved den nordiske samfunnsmodellen, og å gi en forståelse av offentlig inngrep i økonomien og innblikk i velferdsøkonomiske problemstillinger. Det vil bli lagt spesiell vekt på de teoretiske argumentene bak velferdsordningenes innretning og omfang og på de insentivproblemene som oppstår i skjæringspunktet mellom velferdsstat og marked.

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten

· Har grunnleggende kunnskap om bakgrunnen for, og ulike politiske og moralfilosofiske begrunnelser for velferdsstaten

· Har kunnskap om hvordan effektivitet, rettferdighet og insentivproblemer påvirker arbeidsmarkedet og ulike velferdspolitiske ordninger

· Har kunnskap om hvordan ulikhet defineres og operasjonaliseres i normative analyser

· Har kunnskap om beskatningens samfunnsøkonomiske kostnader og begrensninger

· Har kunnskap om hvordan arbeidsmarkedet fungerer, blant annet trekantssamarbeidets rolle i lønnsdannelsen, og hvordan familie-, innvandrings- og likestillingspolitikken påvirker sysselsetting og verdiskaping

· Forstår teoretiske argumentet bak viktige overføringsordninger i folketrygden og disinsentiveffekter knyttet til disse

· Forstår offentlig sektor sin rolle i utdannelses- og helsesektoren

Ferdigheter

Studenten kan

· Inkorporere politiske og moralfilosofiske teorier i analyse av velferdsstaten

· Analysere hvordan en effektiv allokering av ressursene kan oppnåes i imperfekte markeder

· Analysere og drøfte relasjonen mellom forsikringsmarkeder og sosialforsikringssystem

· Utføre analyser av fattigdom, ulikskap og velferd

· Analysere ulike overføringsordninger opp mot effektivitet, fordeling og insentiveffekter

· Anvende offentlig tilgjengelig statistikk for å analysere aktuelle problemstillinger innen faget

Generell kompetanse

Studenten

· Har innsikt om relevante problemstillinger relatert til velferdsstaten

· Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og benytte både økonomisk teori og empiriske data for å analysere problemstillinger knyttet til velferdsstaten i tråd med etiske krav og retningslinjer.

· Kan formidle sentrale teorier, problemstillinger og løsninger i grafisk, analytisk og muntlig form.

· Er i stand til å delta i samfunnsdebatten om velferdspolitikkens ulike virkemidler og deres bærekraft.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer.