Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

PSY-2802 Klinisk psykologi - 25 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for psykologi

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på Profesjonsstudiet i psykologi og kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet er en obligatorisk del av profesjonsstudiet i psykologi og skal gi inngående kunnskap om psykologiske behandlinger og arbeidsmåter. Emnet bidrar til å utvikle studentenes faglige og teoretiske kunnskapsgrunnlag for å drive klinisk psykologisk praksis under veiledning i emnet PSY-2800 Klinisk praksis, og skal derfor som hovedregel tas samtidig.

Emnet er delt inn i to delemner, delemne 1 Modeller for psykologisk behandling (15 stp) og delemne 2 Behandling for komplekse tilstander (10 stp)

Delemne 1: Modeller for psykologisk behandling

Undervisningen skal gi en innføring i empirisk dokumenterte behandlingsformer og arbeidsmåter med barn, unge og voksne. Undervisningen dekker ulike terapeutiske tradisjoner som kognitive terapier, psykodynamiske terapier, arbeid med familier, grupper og systemer. Emnet dekker behandling i arbeid med barn, ungdom og voksne, og på ulike nivåer av helsetjenesten (kommune og spesialisthelsetjeneste).

Undervisningen om psykologisk behandling vil knyttes til spesifikke plager og lidelser, slik som angst, depresjon, atferdsvansker og relasjonelle vansker.

Emnet tar også for seg betydningen av arbeidsliv for psykisk helse, og som et fokus i behandling ved både lettere og alvorligere plager.

Delemne 2: Behandling for komplekse tilstander

Undervisningen skal gi en innføring i behandling og arbeid med pasienter og brukere med komplekse tilstander. Temaene spenner over de mer sammensatte og alvorlige problemstillingene man møter i arbeidet som psykolog, som arbeid med barn i relasjoner med vold og traumer, traumebehandling hos voksne, dissosiasjon, psykoselidelser, personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og ruslidelser. Betydning av seksualitet og seksuell helse i psykisk helsearbeid dekkes også av emnet. Emnet tar også for seg arbeid med pasienter som selvskader eller er selvmordstruet.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1514 Kvalitative metoder, PSY-1608 Profesjonsforberedende emne VI, PSY-2584 Helsepsykologi

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten:

Ferdigheter

Kandidaten:

Generell kompetanse

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen forløper gjennom et helt studieår og består av forelesninger og workshops, med bruk av reelle kasus for å belyse kliniske fenomener og relevant faglig teori. Undervisningsaktiviteter inkluderer arbeid i grupper, videoillustrasjoner, og konkrete øvelser for eksempel i intervjuer, formidling, samtaleøvelser, rollespill eller lignende. Brukererfaringer vektlegges som kunnskapskilde.