Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

PFF-5020 Eleven, læreren, læring og læringsmiljø - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på PPU 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar opp sentrale pedagogiske teoretiske perspektiver og autentiske problemstillinger fra elevenes skolehverdag. Sentrale fagområder er didaktikk og didaktiske problemstillinger, læringsteorier, læreplanforståelse og anvendelse av læreplaner i egen praksis. Forståelse av prinsippet om tilpassa opplæring og elevers motivasjon for læring vies særlig oppmerksomhet. I tillegg har emnet oppmerksomhet mot klasseledelse og utvikling av hensiktsmessige læringsmiljø for elever.

Ved å forene teori, forskning og praksis, påpekes og drøftes kompleksiteter knyttet til profesjonsetikk og lærerens rolle som tilrettelegger for elevenes faglige og sosiale utvikling. Sentralt i emnet er beskrivelse, analyse og drøfting av undervisnings- og læringsprosesser med grunnlag i egen praksis og deltakelse i undervisningsaktiviteter.

Profesjonsetikk i dette emnet fokuserer mot etiske teorier og drøfting av relevante case relatert til lærerens etiske ansvar


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

Ferdigheter og kompetanse

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsformer

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 60 timer

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis, den angir læringsutbytte for praksis