Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

PED-2021 Innføring i forskningsmetode og vitenskapsteori - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i pedagogikk og bachelor i spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode 10 stp

Innhold

Formålet med emnet er at studenten skal forstå, vurdere og kunne anvende forskningsmetode.

Innholdet i metodedelen er ulike forskningsmetodiske tilnærminger som anvendes i pedagogikk og spesialpedagogikk og det vitenskapsteoretiske grunnlaget de bygger på.

I emnet gis en grunnleggende innføring i vitenskapsteori, kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, data-analyser/øvinger med relevant dataverktøy, statistikk og forskningsdesign. Emnet tar for seg planlegging og gjennomføring av ulike former for undersøkelser, analyse av innsamlede og foreliggende data, samt presentasjon og rapportering av resultater ved kvalitative og kvantitative undersøkelser. I tillegg gis det en innføring i teoretisk arbeid og vitenskapelig tenkemåte. Studenten tilegner seg skriftlige og muntlige ferdigheter til faglig dialog med forskningsfellesskapet. De skal settes i stand til å foreta kritiske avveininger, analysere, framstille og drøfte det vitenskapelige og metodiske grunnlaget for å utforske aktuelle pedagogiske og spesialpedagogiske spørsmål.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan leveres på engelsk.

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.