Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

MED-2501 Medisin 2. studieår - 60 stp


Ansvarlig enhet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i medisin og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet overlapper UiTs emne MED-200.

Studiepoengreduksjon

MED-2503 Medisin år 2 vår 30 stp

Innhold

Emnet består av 8 delemner (2.1-2.8):

Hoveddelen av undervisningen i dette emnet er i likhet med første studieår rettet mot å gi studentene grunnleggende kunnskaper i humanbiologiske fag som fysiologi, anatomi, cellebiologi og patologi. Samtidig er emnet utgangspunktet for læring om helseproblemer som kan oppstå samt om det syke mennesket.

Studentene går videre i klinisk undervisning, og vekten forskyves fra gjenkjenning av det normale til også å identifisere patologiske funn. Studentene lærer flere enkeltundersøkelser av organsystemer. Studentene introduseres for grunnbegreper innen epidemiologi og forebyggende medisin, og lærer om vitenskapelig metode, kunnskapshåndtering og mer avansert statistikk. Studentene skal kunne nevne hvordan faktorer som kultursensitiv kommunikasjon, fordommer, diskriminering og rasisme vil kunne påvirke folkehelsen, for eksempel hos den samiske urbefolkningen. Det er satt av tid til faglig fordypning i selvvalgt tema der studenten kan velge mellom ulike tilbud fra fagmiljøene. For noen studenter vil denne fordypningsperioden representere den første forberedelse til masteroppgaven som skrives i 5. studieår. MED-2501 har som MED-1501 relativt større fokus på det teoretiske og epistemologiske grunnlaget for sykdom og helse sammenlignet med de senere studieårene.


Obligatorisk forkunnskapskrav

MED-1501 Medisin 1. studieår

Hva lærer du

Etter gjennomført MED-2501 skal studenten kunne:

Kunnskaper

symptomer og tegn på sykdomsprosesser som kan ramme disse organsystemene (2.6)

behandling av de vanligste psykiske lidelser man kan møte i allmennpraksis (2.7)

(2.8)

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk. Eksamensoppgaver er på bokmål/nynorsk. Besvarelser kan være på norsk, dansk eller svensk.

Undervisning

Undervisning og arbeidsform

Sikkerhetsopplæring - integrert i undervisningen vil være opplæring i sikkerhet for studenten selv og andre. Dette omfatter sikkerhet i laboratoriet og på ulike kliniske avdelinger (operasjonsstue, psykiatrisk avd., legekontoret etc.) samt hygiene, datasikkerhet og pasientsikkerhet. I dette inngår både praktisk opplæring og undervisning i relevante lov og regelverk. Særlig informasjon gis studenter som skal ta et utenlandsopphold.

Praksis - Kortvarig utplassering ved legekontor (2-3 dager).