Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

KVI-3900 Mastergradsoppgave i kunsthistorie - 60 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på mastergradsstudium i kunsthistorie.

Studiepoengreduksjon

KUNSTHFO Kunsthistorie hovedfagsoppgave 60 stp

Innhold

Mastergradsoppgaven er et større selvstendig arbeid/prosjekt over et begrenset tema innenfor kunsthistorie.

Tema for mastergradsoppgaven velges i samråd med en faglærer. Det vil bli gitt individuell veiledning under veis. Oppgaven kan gjerne skrives i tilknytning til et større forskningsprosjekt.

Teksten skal normalt være på 70-90 sider (én side tilsvarer 2300 tegn uten mellomrom, linjeavstand halvannen, skriftstørrelse 12). Illustrasjoner og vedlegg kommer i tillegg. Oppgaven kan, i samråd med veileder, også omfatte lyd- og bildemedier som alternativ til en begrenset del av teksten. I dette tilfellet fastsettes sidetallet i samråd med veileder, eventuelt også de øvrige vitenskapelig ansatte ved fagområdet.

Vanligvis skrives mastergradsoppgaven individuelt, men to eller tre studenter kan også skrive i fellesskap. Når to eller tre studenter skriver teksten sammen, skal omfanget økes med henholdsvis 50% og 100%, og det skal framgå hva hver student har bidratt med.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:

Kompetanse

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Mastergradsoppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Oppgaveseminaret foregår vanligvis på norsk. Individuell veiledning gis på norsk eller engelsk.


Undervisning

For nye mastergradsstudenter oppnevnes det en kontaktperson blant faglærerne som skal gi råd om arbeidet med mastergradsoppgaven og om aktuelle veiledere. Veileder oppnevnes når temaet for oppgaven er bestemt. Veiledning gis individuelt og i enkelte tilfeller også i grupper i form av avhandlingsseminar e.l. Fulltidsstudenter har krav på veiledning i opptil to år, mens deltidsstudenter med studieprogresjonen på 50 % har krav på "halv" veiledning i fire år. Ingen har krav på veiledning over normal studietid.