Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

IDR-0510 Innføring i idrettsvitenskap - idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - 10 stp


Ansvarlig enhet

Idrettshøgskolen

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

IDR-0110 Examen Facultatum, idrett 10 stp

Innhold

Emnet tar for seg sentrale samfunnsmessige, kulturelle og historiske aspekter ved idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. I tillegg vil emnet belyse vitenskapelige tradisjoner og arbeidsmåter innen disse feltene. Et mål er å gi studenten grunnleggende kunnskaper om og perspektiver på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i det moderne samfunn. Et annet mål er at emnet skal stimulere til selvstendig og kritisk tenking om idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet sin rolle og funksjon i samfunnet og som kulturfenomen. Temaene belyses med utgangspunkt i historie, sosiologi og filosofi. En innføring i vitenskapelige tradisjoner og arbeidsmåter innen fagfeltene skal stimulere til aktiv læring og kritisk tenkning.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk/skandinavisk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet er felles for alle studenter på første studieår innen studier ved Idrettshøgskolen ved UiT Norges Arktiske Universitet. Emnet er nettbasert og sentrale undervisningsformer vil være nettforelesninger, arbeid i det digitale undervisningsrommet, digitale seminar og gruppearbeid. I tillegg kan det gis undervisning på campus der studentene er fysisk til stede. Arbeidet i digitalt undervisningsrom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over arbeidsoppgaver og faglige problemstillinger. Gjennomføring av emnet krever en god del egenarbeid og selvstudier for den enkelte student, både gjennom forarbeid og gjennom at det arbeides med et gitt tema individuelt eller gruppevis. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i emnet. Studentene jobber med og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom emnet. Det vil være obligatorisk, digital undervisning der studentene gruppevis presenterer et av arbeidskravene. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider ca. 250 timer inkludert forelesninger, oppgaver og selvstudium.

I undervisningsplanen fremgår det hva som er obligatorisk undervisning.