Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

HIS-1035 Slekta - den usedvanlige historien om vanlige mennesker - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er nettbasert og valgfritt i årsstudiet i historie, bachelorstudiet i historie og for studenter på lektorutdanning 8-13 med historie som fag 1 eller 2. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

I dette emnet inviteres du til å forsøke deg som historiker, hvor livsløpsteori og historisk metode anvendes på et avgrenset tema: din egen eller andres slektshistorie.

Barndom, ungdom, voksenliv og alderdom er typiske faser i et livsløp, og over tid har hendelser som kjennetegner hver fase endret seg. Eksempler kan være alder ved giftermål, andel ugifte, antallet fødsler per kvinne (og mann), barnløshet, alder ved død og hva man døde av. Hendelsene som er nevnt kan likeledes variere avhengig av faktorer som sosial klasse og etnisk tilhørighet.

Gjennom studiet skal du lage din egen eller andres slektshistorie, og denne skal møtes med historikerens blikk og kildekritiske metode. Du skal formulere spørsmål med historiefaglig relevans og bruke sentrale kilder som kirkebøker og folketellinger med et kildekritisk blikk. Du kan velge mellom å studere livsløpene til flere generasjoner (som et familietre), studere livsløpet til ett (eller flere) familiemedlemmer, eller gjøre en dybdestudie i én spesifikk livsløpsovergang for én (eller flere) familiemedlemmer.

Emnet vil ta utgangspunkt i det nære (familiehistorie) og gjennom dette utforske en forståelse av individets representasjon, hvor kontinuitet og endring av livshendelser sees i et langt tidsperspektiv.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ferdigheter:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er normalt norsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på annet skandinavisk språk eller engelsk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Undervisningen er delt inn i fem hovedtema (bolker), som igjen har flere undertema. Det gis videobasert undervisning til hver bolk, normalt to til fire videoer av varierende lengde.

Forelesningene er tilgjengelige gjennom UiTs nettbaserte læringsplattform Canvas. I Canvas vil det bli opprettet et diskusjonsrom hvor det blir gitt veiledning og hjelp i tyding av kilder. I tillegg blir det lagt ut refleksjonsspørsmål for hvert undertema som er relevant for forelesninger, oppgaveskriving og fordypning.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.