Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

HEL-6322 Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 2 - 30 stp


Ansvarlig enhet

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Emnetype

Emnet er en videreutdanning på masternivå, som går over to semestre.

Det forutsettes opptak av tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere for oppstart. Ut fra sammensetning på søkere vurderes studiested til å være campus Tromsø eller Bodø, eventuelt en kombinasjon.

Søk her:https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs?inst=UiT


Innhold

Kognitiv atferdsterapi (KAT), også kalt kognitiv terapi, er en sentral tilnærming for å hjelpe barn og unge med ulike psykiske problemer. Tilnærmingen er godt egnet for å kunne gi barn og unge rask hjelp før problemene har blitt for store, og hjelp til selvhjelp vektlegges. Involvering av foreldre og annet nettverk står sentralt i arbeid med barn og unge, og vil være en integrert del i utdanningen. Det er gjort omfattende forskning av kognitiv atferdsterapi knyttet til mange ulike psykiske vansker/lidelser, og metoden betegnes som evidensbasert.

Emnet bygger videre på forståelsen og kompetansen som er oppnådd gjennom fullført emne HEL-6308; Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 1. I trinn 2 får studentene mulighet til å fordype seg i ulike tema og problemstillinger som førstelinjetjenesten står ovenfor i arbeid med barn og ungdom. Denne videreutdanningen vil omfatte en fordypning i KAT ved angst- og depresjon, atferdsvansker, autismespektrumsforstyrrelse, søvn- og døgnrytmeproblemer, spiseproblematikk, samt gruppebaserte tiltak og bruk av teknologiske hjelpemidler (VR). I tillegg til fordypning i ulike tema vil det bli lagt vekt på ferdighetstrening og veiledning av studentenes bruk av KAT på sitt arbeidssted. Integrering av utviklingspsykologisk kunnskap vil ha en sentral plass i undervisning og veiledning. Det vil bli lagt vekt på å tilpasse den metodiske tilnærmingen til barnets alder og utviklingsmessige funksjonsnivå. Det å få til et godt samarbeid og dialog med barnet, ungdommen, foreldrene og eventuelt andre støttespillere er en viktig forutsetning for anvendelse av KAT.


Opptakskrav

Opptakskrav som må dokumenteres:


Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-6308 Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 1

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning som bygger på hverandre slik at det er progresjon i innlæring av teori og ferdighetsopplæring. Samlingene må derfor tas i den oppsatte rekkefølgen.

Emnet består av forelesninger og øvelser/ferdighetstrening som krever delaktighet fra studentene.

I tillegg kommer veiledning med fokus på studentenes eget endringsarbeid med barn, unge og deres familier. Veiledningen vil bli gitt i små grupper og er en del av samlingene og vil til sammen utgjøre 30 timer. Veiledningen tar utgangspunkt i studentenes eget arbeid med barn, ungdom, deres familier og nettverk. Veiledningen skal basere seg på videoopptak av studentens samtaler med den som søker hjelp. Studenten skal ha vist minst to videoopptak fra eget arbeid. Vurderingen vil bli gjort etter kriterier som studenten vil bli gjort kjent med i oppstart av veiledningen. Veileder har ansvar for å godkjenne studentens praktiske/kliniske ferdigheter. Veileder skal holde studenten orientert om sine vurderinger underveis og eventuelt komme med forslag til forbedringer. Dersom veiledningen ikke godkjennes kan ikke studenten ta eksamen og utdanningen underkjennes.

Emnet går over to semester, seks samlinger à tre dager (inkludert veiledning).