Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

HEL-3967 Masteroppgave i helsesykepleie - 30 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet inngår i M-HESYKPL Master i psykisk helsearbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Masteroppgaven er et skriftlig arbeid som avslutter master i helsesykepleie. I arbeidet med masteroppgaven skal studentene nyttiggjøre seg kunnskap fra studiets øvrige emner gjennom systematisk arbeid med tema innenfor rammen av studiets læringsmål. Arbeidet skal gi en innføring i forskning og mulighet til faglig fordypning gjennom systematisk arbeid med problemstilling(-er) og skal utvikle en kritisk begrunnet forståelse for teoretiske og metodiske spørsmål.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-3121 Forskningsmetoder og metodologi, HEL-3151 Helsefremmende og forebyggende arbeid til barn og unge i kommunal helsetjeneste , HEL-3152 Barn og unges utvikling og helse , HEL-3159 Fagutøvelse i helsesykepleie , HEL-3160 Vitenskapsteori for helsefag, HEL-3161 Forskningsprosess og forskningsetikk, HEL-3167 Ledelse, kvalitetsforbedring og nyskapning

Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse:

kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Forberedende arbeid knyttet til masteroppgaven starter fra første studieår gjennom tilrettelagte seminarer slik at studentene tidlig kan orientere seg mot tema og problemstilling innen fagområdet.

Studentene skal i løpet av 5. og 6. semester ha fremlegg av eget mastergradsarbeid, samt være opponent for medstudenter.

Studentene presenterer sentrale problemstillinger knyttet til eget arbeid til diskusjon i studentgruppen. Arbeidsformen i seminarene veksler mellom presentasjon og diskusjon. Studentene får tilbakemelding på sitt prosjekt fra opponent og øvrige deltakere. En vitenskapelig ansatt er ansvarlig for oppgaveseminaret og vil være til stede ved framleggene.

Det gis veiledning på oppgaven. Veiledningen tas ut i løpet av normert studietid.