Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

HEL-3961 Mastergradsoppgave i helsefaglig utviklingsarbeid - 40 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på M-HELUTV Master i helsefaglig utviklingsarbeid, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I arbeidet med masteroppgaven skal studenten nyttiggjøre seg kunnskap fra studiets øvrige emner gjennom systematisk arbeid med et tema innenfor rammen av studiets læringsmål. Arbeidet med masteroppgaven skal gi en innføring i forskning og mulighet til faglig fordypning gjennom systematisk arbeid med problemstilling(-er). Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten utvikle en kritisk begrunnet forståelse for teoretiske og metodiske spørsmål.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-3161 Forskningsprosess og forskningsetikk, HEL-3162 Fagutvikling, kvalitet og nyskaping

Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse:

kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Forberedende arbeid knyttet til masteroppgaven starter fra første studieår gjennom tilrettelagte seminarer slik at studentene tidlig kan orientere seg mot tema og problemstilling innen fagområdet.

Studentene skal i løpet av 5. og 6. semester ha fremlegg av eget mastergradsarbeid, samt være opponent for medstudenter.

Studentene presenterer sentrale problemstillinger knyttet til eget arbeid til diskusjon i studentgruppen. Arbeidsformen i seminarene veksler mellom presentasjon og diskusjon. Studenten får tilbakemelding på sitt prosjekt fra opponent og øvrige deltakere. En vitenskapelig tilsatt er ansvarlig for oppgaveseminaret og vil være tilstede ved framleggene.

Det gis veiledning på oppgaven og det lages en plan for masteroppgavearbeidet i form av en veiledningsavtale (se retningslinjene for arbeid med masteroppgaven samt universitetets etiske retningslinjer for veiledning). Veiledningen tas ut i løpet av normert studietid.