Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

ETE-2606 Energi og miljø - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for elektroteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

ITE1840 Energi og miljø 10 stp

Innhold

Kraftnæringen oppbygging og virkemåte. Nettvirksomheten, oppbygging og nettstruktur. Inntektsrammen for nettvirksomheten. Tariffering. Investeringsmetodikk innenfor nettvirksomhet. Framtidens nett. Elektrisk forbruk. Kraftmarkedet. Kraftsalg. Krafthandel. Prisdannelser i markedet. Finansiell handel. Elsertifikater Miljø, status og utfordringer. Muligheter for å redusere energiforbruket. Markedsplasser for miljø. Energiproduksjon og forbruk i fremtiden. Energiteknologier. Solenergi. Bioenergi. Vannkraft. Vindkraft. Bølgekraft. Tidevann og havstrømmer. Termisk kraftproduksjon. Kjernekraft.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode 9391.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal ha kunnskap om

- hvordan kraftsystemet er bygd opp og fungerer i et teknisk, økonomisk og miljømessig perspektiv.

- hvordan nettvirksomheten er oppbygd og fungerer teknisk og økonomisk.

- kraftmarkeder, prising av energi og krafthandel.

- miljø, ENØK og framtidige miljøutfordringer.

- hvordan energiteknologier fungerer og benyttes i industrien og kraftbasert industri.

Ferdigheter:

Studenten skal få et helhetsperspektiv på hvordan kraftbransjen og kraftbasert industri fungerer teknisk, økonomisk og med hensyn på miljøutfordringer. Dette skal ses i samspill mellom nett, kraftproduksjon, kraftmarked og miljø. Studenten skal få en forståelse av inntektsrammen for nettvirksomheten, tariffering, lokalnett, sentralnettet, kraftproduksjon, kraftmarkeder, prising av energi, krafthandel, miljø og energiteknologier.

Kompetanse:

Studenten skal få bredde- og dybdekompetanse innenfor energi og miljø, med fokus på kraftnett, kraftproduksjon, kraftmarked, miljø og energiteknologier.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger.