Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

ARK-2029 Mellom søppel og kulturarv: introduksjon til samtidsarkeologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er valgfritt i bachelorgradsprogrammet i arkeologi og anbefales tatt i 2. eller 3. studieår.

Det passer som valgemne i sosiologi, sosialantropologi, historie, samfunnsplanlegging, kunstvitenskap.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Innhold

Arkeologi er tradisjonelt forbundet med studie av fjern fortid. Samtidsarkeologien vender blikket mot vår egen tid og den nære fortid, og undersøker hvordan studiet av moderne ting, søppel og ruiner kan bidra til ny kunnskap. Forskningsfeltet oppsto i USA på 1970-tallet og er i dag det kanskje raskest voksende i arkeologifaget. Dette emnet tar sikte på å gi en grunnleggende innføring i samtidsarkeologiske problemstillinger, arbeidsmåter og teori.

I løpet av kurset vil studentene få kunnskap om sentrale samtidsarkeologiske perspektiv og forskningsbidrag. Dette omfatter blant annet hvordan arkeologiske tilnærminger kan bidra til å utvide og problematisere samfunnsfaglige forståelser av sosiale og kulturelle forhold. Kurset tar også opp forhold vedrørende problematisk og marginalisert kulturarv, og gir innsikt i debatter vedrørende kulturarvens estetisering og verdisetting.

Kurset gir kjennskap til samtidsarkeologisk forskningsmateriale, som forbruksvarer, søppel/avfall, ruiner og krigsminner. Det presenterer ulike perspektiv og metoder for å forstå og analysere dette materialet.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

Ferdigheter

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av 12 dobbelttimer med forelesning og seminarer, samt en ekskursjon i Tromsø-området.

Forelesningene gir studentene en grunnleggende innføring i samtidsarkeologiens framvekst, samt en bred oversikt over sentrale perspektiv og problemstillinger i dagens samtidsarkeologiske forskning. Seminarene skal gi studentene erfaring i å diskutere faglige spørsmål med utgangpunkt i disse perspektivene. Ekskursjonen gjør studentene kjent med moderne ruiner/kulturarv, og brukes som grunnlag for å eksemplifisere perspektiv fra undervisningen og til en utvidet forståelse av samtidsarkeologiske tilnærminger.