Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

FSK-1123 Økonomi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 5 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorstudenter i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset gir en grunnleggende innføring i produksjonsteori, konsumteori og prisdannelse i markeder. Analysene baseres på grafiske metoder og matematiske modeller. Videre drøftes økonomisk sirkulasjon i en åpen økonomi og begreper som nasjonalregnskap, penger og nominelle størrelser.

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Ferdighet:

Generell kompetanse:

grunnleggende kompetanse på å beregne konsumenters nyttemaksimerende atferd

* grunnleggende kompetanse på å beregne bedrifters profittmaksimerende atferd

* Forstår og kan anvende økonomiske begreper og sentrale teorier

* Har en basis som gjør hun/han i stand til å tilegne seg ny økonomisk kunnskap fra økonomisk litteratur og gjennom egne observasjoner


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og oppgaveseminarer.