Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

FSK-3009 Strategisk næringsøkonomisk analyse av sjømatnæringen - 10 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Master i fiskeri- og havbruksvitenskap, retning marked og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet inneholder presentasjon av ulike teoretiske perspektiver som er anvendt for å belyse bedriftens relative konkurranseposisjon i en bransje. Særlig vektlegges teori som retter oppmerksomheten mot bedriftens ressursmessige forutsetninger for å lykkes med ulike strategiske valg og teori som vektlegger betydningen av særtrekk ved konkurransearenaen for å lykkes med ulike strategiske valg. Basis for teorigjennomgangen er fremstillingen til Barney hvor det først redegjøres for hva som legges i begrepet strategi. Her blir det vektlagt at strategifaget bygger på to hovedelementer. En del som er opptatt av de ressursmessige forutsetningene den enkelte bedrift har for å foreta strategiske valg.

Emnet inneholder en gjennomgang av det som i litteraturen er kalt The resource based view of the firm. Den andre hoveddelen av strategifaget er opptatt av hvordan bedriftens konkurransearena påvirker de strategiske opsjoner som er relevante å velge. Her vil det bli vektlagt å presentere viktige deler av det som blir kalt contingency theory. Etter gjennomgangen av disse to hoveddimensjonene innenfor strategifaget, vil det bli lagt vekt på å beskrive de dilemmaene som bedriftene står overfor når de skal velge egne tilpasninger - mellom egne forutsetninger og de mulighetene som oppstår i på bedriftens konkurransearena. Deretter er fokus på hvordan effekten av strategiske tiltak kan måles, og i den forbindelse vil det rettes oppmerksomhet mot prestasjonsmål. Pensumlitteraturen i forbindelse med teorigjennomgangen vil være Barney's bok: Gaining and sustaining competitive advantage.

Empiri fra norsk fiskeindustri er gjennomgangseksempelet. Her vil det bli vektlagt å presentere hvilke ressursmessige forutsetninger bedriftene innenfor denne industrien har og hvilke ulike særtrekk de konkurransemessige omgivelsene har. Med basis i teorigjennomgangen, vil det bli drøftet hvilke strategiske opsjoner som er mest relevante for bedrifter i denne industrien. Av strategiske opsjoner som vil nærmere belyst i kurset er skalatilpasning, vertikal integrering og fleksibilitet. Det vil videre bli redegjort for resultater fra empiriske studier av industrien hvor problemstillingen har vært opptatt av å kartlegge hvilken økonomisk effekt ulike strategiske tilpasninger har hatt for bedriftenes økonomiske prestasjon. En viktig intensjon med denne delen av kurset er å illustrere hvordan den teoretiske tilnærmingen kan benyttes til å gjennomføre empiriske studier. Samtidig er det et mål å gi studentene en oversikt over relevante avveininger fiskeindustrien til daglig står overfor i sin streben etter å forbedre egne økonomiske resultat. Pensumslitteraturen i forbindelse med den empiriske delen av emnet vil bestå av rapporter og artikler som presenterer resultater fra relevante empiriske undersøkelser i fiskeindustrien.

I tillegg får studentene oppdatert kunnskap om sjømatnæringens struktur, produksjon og lønnsomhet.


Opptakskrav

Søknadskode 9371.

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse: Kandidaten

Ferdigheter: Kandidaten

Kompetanse: Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger og seminarer.