Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

LER-3660 Praksis 4. studieår. Lærerutdanning 5. - 10. trinn - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningens fjerde studieår. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Omfang

Praksis gjennomføres i grupper på inntil fire studenter.

Fire uker praksis i høstsemesteret og to uker praksis i vårsemesteret.


Innhold

De to siste studieårene skal studenten videreutvikle sin lærerkompetanse. Praksisstudiet skal i syklus 2 gi en inngående kunnskap om læreprosesser, lærerens tilrettelegging for læring av fag og forsknings- og utviklingsarbeid. I dette emnet er det fokus på:

Praksis kan gjennomføres på en distriktsskole eller i utlandet.


Obligatorisk forkunnskapskrav

LER-2660 Praksis 3. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinneller LER-2650 Praksis 3. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

Ferdighet

Studenten kan

Kompetanse

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Undervisning

Praksisperiodene har hovedvekt på læringsledelse og utvikling av studentenes profesjonsfaglige plattform. Studentene skal arbeide mer selvstendig på 4.studieår enn tidligere og skal i hovedsak ha nokså frie rammer til å bestemme hvordan de skal løse undervisningsoppgavene. Studentene skal undervise i egne studiefag, men praksisstudiene kan for øvrig foregå innenfor hele fagkretsen på 5.-10. årstrinn.

Praksisoppdrag

I høstpraksis så skal studentene gjennomføre et prosjektarbeid i samarbeid med praksisskolen som er inspirert av innovative arbeidsmåter og/eller pedagogisk

For vårpraksisgjelder: Planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg knyttet til studentens masterfag. Opplegget planlegges og evalueres i masteremnet.

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.