Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

MAS-2604 Konstruksjonselementer, standarder og kvalitetsstyring - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Innhold

Konstruksjonselementer: Beregning av sveiseforbindelser, skrueforbindelser og skruegrupper, limeforbindelser, press- og krympeforbindelser, rullelager, girkasser og akselberegninger.

Prosjekterings og konstruksjon standarder: Grunnleggende forståelse av prosjektering standard EN-NS 1990, og konstruksjon standard EN-NS 1993-1

Kvalitetsstyring: Begrepsdefinisjoner, kvalitetsstyring av prosjekter, produktkvalitet, kravspesifikasjon, kvalitetsforbedring, oppbygging av kvalitetssystemer og kvalitetssystemutvikling, HMS- ledelse og styring, kvalitetsstandarder (ISO 9000 m. fl.)


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskapskrav: Spesielt viktig med kunnskap innen Fysikk, Mekanikk og Materiallære


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal:

- ha bred kunnskap og forståelse for beregningsgrunnlaget av sveise- forbindelser, skrueforbindelser og skruegrupper, limeforbindelser, press- og krympeforbindelser, rullelager, girkasser og akselberegninger

- ha kunnskap om aktuelle definisjoner og krav spesifisert i prosjekterings og konstruksjonsstandarder

- ha kunnskap om aktuelle definisjoner og krav spesifisert i kvalitetsstandarder og HMS-forskrifter

- ha kunnskap om kvalitetsstyring av prosjekter

- ha kunnskap om hvordan et implementert og fungerende kvalitets- og HMS-system påvirker en virksomhets effektivitet, lønnsomhet og funksjonsevne

- ha kunnskap om hvordan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter:

Studenten skal:

- kunne identifisere og beregne kritiske konstruksjonsdetaljer,

- kunne velge og dimensjonere maskindeler, bl.a. sveiseforbindelser, skruer/bolter, lager, lim/ krympeforbindelser samt beregning av aksler

- kunne bidra aktivt i styring av prosjekter slik at man oppnår riktig kvalitet, har fokus på HMS, og at utførelse er iht. standarder, lover og regler

- kunne bidra aktivt ved utarbeidelse av en kvalitetshåndbok inkludert utarbeidelse av prosedyrer

- kunne delta aktivt ved gjennomføring av kvalitetsrevisjoner og basert på dette kunne vurdere et kvalitetssystems hensiktsmessighet og effektivitet

- kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og kunne begrunne og reflektere over de valg som tas

- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstillingen.

Kompetanse:

Studenten skal:

- ha god forståelse for hvordan man løser varierende problemstillinger av sammensatte konstruksjonsdetaljer

- ha god forståelse og refleksjonsevne for de løsninger og beregnings-resultater som fremkommer også i et miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske perspektiv

- ha god forståelse hvilke retningslinjer som gjelder ved bruk av prosjekterings og konstruksjon standarder

- ha tilstrekkelig kompetanse om kvalitets- og HMS-systemer til å kunne forstå viktigheten av slike systemer i forbindelse med forbedring av en virksomhets effektivitet og arbeidsmiljø

- kunne gjennomføre varierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe

- kunne formidle fagstoff og prosjektresultater skriftlig og muntlig


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratoriearbeid og øvinger med veiledning.