Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

PED-3065 Forskningsmetode og vitenskapsteori - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på master i spesialpedagogikk, master i logopedi, master i pedagogikk, og master i utdanningsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som er tatt opp på rektor- eller styrerutdanningen knyttet til UiT.

Studiepoengreduksjon

PED-3059 Forskningsmetode og vitenskapsteori 20 stp

Innhold

Emnet består av vitenskapsteori, forskningsdesign, kvalitativ forskningsmetode og kvantitativ forskningsmetode.

Formålet med emnet er å forberede studenter til arbeid med egen masteroppgave, og gi et grunnlag for å kunne tolke, forstå og vurdere kvalitet på annen forskning. Videre skal emnet kvalifisere til å kunne delta i forskning og utredningsarbeid basert på ulike metodiske tilnærminger.

Metodeundervisningen vil omhandle planlegging, gjennomføring og vurdering av kvalitative og kvantitative forskningsundersøkelser. Det legges vekt på ulike forskningstradisjoner, design av forskningsundersøkelser, ulike metoder for innhenting av data (for eksempel observasjon, intervju, feltarbeid og survey), analyse av data, samt vurdering knyttet til validitet og reliabilitet i forskning.

Undervisningen i vitenskapsteori vil formidle kunnskap om hovedretningene innenfor vitenskapsfilosofien og ta opp spørsmål om vitenskapelig kunnskaps styrker og begrensninger.


Opptakskrav

Dette emnet er del av mastergradsprogrammene i spesialpedagogikk, logopedi, pedagogikk, og utdanningsledelse, og har følgelig samme opptakskrav. Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som er tatt opp på rektor- eller styrerutdanningen knyttet til UiT.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten skal ha:

Ferdigheter:

Studenten kan

Kompetanse:

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk eller annet skandinavisk språk. Noe faglitteratur vil være på engelsk.

Eksamensspråk er norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk.


Undervisning

Emnet organiseres med fysisk samlinger og digital undervisning.

Undervisningen fordeles på forelesninger og seminarer med praktiske øvelser. Omfanget vil være om lag:

Studenter får veiledning individuelt eller i grupper.

Før oppstart av ordinær undervisning må studenter ta en nettbasert test som kartlegger grunnleggende kunnskaper i forskningsmetode og vitenskapsteori. Studenter som ikke består denne testen, må delta på forkurs. Forkurset gjennomføres om en kombinasjon av nettundervisning og en fysisk samlingsdag.

Det er obligatorisk oppmøte på minimum 70 % av undervisningen. Følgende kan ikke velges bort innenfor generelt oppmøtekrav:

Emnet evalueres årlig, fortrinnsvis i form av underveisevaluering.