Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

PFF-5029 Kultur, mangfold og endringskompetanse i skolen - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på PPU 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Undervisning og læringsaktiviteter i emnet skal kvalifisere studentene til å ivareta et lokalt, regionalt og globalt perspektiv i undervisning og læring. I dette inngår også utdanningspolitikk i et historisk og aktuelt perspektiv med vekt på skolens rolle i forhold kritisk tenkning, danning og demokrati

Arbeidsmåter som fremmer kunnskapsproduksjon og samarbeid mellom elevene vil vektlegges. Undervisningen vil også legge vekt på kulturelt mangfold i skolen og samfunnet og hvordan dette kan møtes med god undervisning. Et særlig fokus rettes mot samiske elevers rett til opplæring og hvordan deres særlige forutsetninger kan bli møtt. Kulturelt mangfold ivaretas også gjennom tilpassa opplæring og variert undervisning.

Undervisningen tar videre opp skolen som institusjon og organisasjon. Særlig vektlegges utviklingsperspektivet og å utvikle studentens forståelse for å være med å forme skolens utviklingsarbeid i et fellesskap. I tillegg blir sammenhengen mellom skolens overordnede mandat og organisasjonsforståelse være et viktig tema. I dette inngår også å utvikle forståelse for hvorfor lærersamarbeid er viktig for skolens utvikling. Og hvordan skolens samspill med hjemmet er avgjørende for elevens utvikling. Aksjonslæring/aksjonsforskning vektlegges som forsknings- og utviklingsstrategi. I dette inngår også relevant vitenskapsteori og metodekunnskap. Særlig vektlegges kunnskap om metoder som fremmer innsikt i profesjonelle handlinger som eks logg, observasjon og ulike former for intervju.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-5015 Praksis del 1- praktisk pedagogisk utdanning, PFF-5020 Eleven, læreren, læring og læringsmiljø

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter og kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 60 timer

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis, den angir læringsutbytte for praksis