Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

PSY-1012 Psykologisk metodologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for psykologi

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av Årsstudiet i psykologi og Bachelor i psykologi. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

PED-2021 Innføring i forskningsmetode og vitenskapsteori 10 stp

Innhold

PSY-1012 er utformet for å gi en innføring i de viktigste begrepene i psykologisk metodologi. Emnet består av to tematiske komponenter, kvantitativ metode og kvalitativ metode, som vektes likt med hensyn til undervisningsomfang og en felles eksamen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Hva lærer du

Et essensielt trekk ved det moderne psykologifaget er at dets teorier og forståelsesmåter er forankret i en vitenskapelig tenkemåte og i empirisk forskning. Kunnskap om psykologi, og en moderne, forskningsbasert psykologifaglig forståelse av atferd og mentale prosesser, vil derfor være svært mangelfull dersom den ikke er ledsaget av en kunnskap om og fortrolighet med fagets metodiske begreper og prinsipper, inkludert statistikk og metoder for databehandling. Emnet PSY-1012 skal derfor gi studenter på årsstudiet i psykologi den første innføring i de mest sentrale metodebegreper og prinsipper.

Et overordnet mål med emnet er å gi studentene en innføring, og å legge til rette for refleksjon og diskusjon av, de viktigste begreper og prinsipper i psykologiens forskningsmetoder. Etter fullført og bestått emne skal studenten ha fått følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ved fullført emne skal kandidaten:

Ferdigheter:

Ved fullført emne skal kandidaten:

Generell kompetanse:

Ved fullført emne skal kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformen vil vanligvis være todelt: (1) studentens arbeider selvstendig med pensum og forbereder seg til (2) undervisning som skal støtte studentens selvstendige arbeid med stoffet. Hvert emne har et virtuelt klasserom i læringsplattformen Canvas. Der vil det være ytterligere stoff til støtte i læringen og et diskusjonsforum til faglig diskusjon med medstudenter og lærere. Informasjon til studenter vil i hovedsak gis i Fronter. Det forventes at studentene jevnlig følger med i emnets Fronterrom for viktige meldinger, og at de der orienterer seg i den tilgjengelige utdypende informasjonen. For øvrig forventes det at studentene jobber aktivt og jevnt, både selvstendig og i selvdrevne kollokviegrupper, for at de skal ha utbytte av undervisningstilbudet og kunne oppnå emnets læringsresultater.