Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

PSY-2002 Bacheloroppgave - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for psykologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelorprogrammet i psykologi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

120 studiepoeng må være fullført før eksamensoppmelding i emnet. PSY-1521, Statistikk og metode I, PSY-1522, Statistikk og metode II og PSY-1523, Statistikk og metode III må være bestått for å kunne ta emnet.


Innhold

Oppgaven er en forskningsrapport over et selvvalgt tema innenfor fagområdet generell psykologi. Oppgaven kan enten være basert på data (samlet inn av student eller veileder, eller åpne forskningsdata samlet inn av andre) eller den kan være en ren litteraturstudie. Tema for oppgaven skal godkjennes av Institutt for psykologi som også formelt oppnevner veileder. Emnet er obligatorisk som del av bachelorstudiet i psykologi.

I dette emnet skal studenten får førstehånds erfaring med og kunnskap om alle stegene i forskningsprosessen. Studentene skal:

Emnet gir deg bred kunnskap i vitenskapelig metode i generell psykologi gjennom at du tar del i alle fasene ved et forskningsprosjekt og gjennom å utvikle eller være med på å utvikle et forskningsspørsmål der du også skal kunne begrunne valg av vitenskapelig metode. Du skal anvende metodekunnskap og kritisk refleksjon for å trekke holdbare konklusjoner angående datamaterialet, enten det er originale data eller basert på gjennomgang av eksisterende litteratur. Du vil også få øvelse i litteratursøk, kritisk kildebruk, og psykologisk metode. Gjennom å skrive oppgaven vil du få kompetanse i skriftlig formidling av fagstoff og forskningsfunn. Emnet skal gi deg innsikt i hvordan ny kunnskap etableres innen psykologi. Aller viktigst er at de kunnskaper og ferdigheter du utvikler i dette emnet kan være et eksempel på hvordan du tilegner deg og formidler fagkunnskap. Dette kan komme til nytte innenfor akademia, i annet arbeid, eller i andre situasjoner der psykologisk fagkunnskap er relevant. Med andre ord skal de ferdigheter og kunnskaper du tilegner deg i emnet danne grunnlaget for livslang læring og komme til nytte i ditt fremtidige yrke.

Emnet understøtter flere av læringsutbyttene i studieplanen:


Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1521 Statistics and method I, PSY-1522 Statistikk og metode II, PSY-1523 Statistikk og metode III

Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Oppgaven kan skrives på norsk, engelsk, svensk eller dansk.

Undervisning

Undervisningen foregår både som fellesundervisning og individuell veiledning. Fellesundervisningen skal gi studentene grunnleggende redskaper for å kunne utvikle og gjennomføre prosjektet og arbeidskravene. Blant annet gis det fellesundervisning i hvordan man utvikler en vitenskapelig problemstilling, skriver prosjektbeskrivelse, hvordan man systematisk innhenter informasjon og identifiserer gode faglige kilder og formidler kunnskap muntlig og skriftlig. Studentene får også erfaring med å motta og gi kritiske tilbakemeldinger på muntlig fremstilling av prosjektet. Den individuelle veiledningen skal bidra til å utvikle kritisk refleksjon og dybdekunnskap innen et avgrenset tematisk område.

Veileder: Veiledere kan variere fra semester til semester. Tema for oppgaven vil normalt ligge innenfor den aktuelle veileders fagfelt.