Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

PSY-2803 Sakkyndighetsarbeid for psykologer - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for psykologi

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på profesjonsstudiet i psykolgi og kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Psykologer vil kunne bli forespurt om å opptre i retten, både som sakkyndige, sakkyndige vitner og faglige meddommere. Kurset tar sikte på å gi studentene kunnskap om det rettslige- og psykologfaglige grunnlag for sakkyndighet, og forstå de faglige- og fagetiske utfordringer med rollen. Kurset skal gjøre studentene i stand til å forstå rettspsykologiske problemstillinger, og være forberedt på å kunne anvende psykologfaglig kunnskap i rettens tjeneste.

Emnet gir profesjonsstudenter i psykologi innsikt og erfaring i ulike former for psykologfaglig sakkyndighetsarbeid. Fokus vil være på psykologfaglige sakkyndige oppdrag for retten, både strafferettslige og sivilrettslige saker, også hva det innebærer å være sakkyndig vitne og fagkyndig meddommer. Emnet har også relevans for sakkyndige oppdrag fra skolevesen, barnevern, og NAV.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1514 Kvalitative metoder, PSY-1608 Profesjonsforberedende emne VI, PSY-2584 Helsepsykologi

Hva lærer du

Kunnskaper:

Studentene skal

Ferdigheter:

Studenten skal

Generell kompetanse:

Studenten skal


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, egenarbeid med saker og workshop. Undervisningen gjøres i hovedsak problembasert for å fremme drøfting av konkrete faglige og fagetiske problemstillinger. Det vil bli gitt en innføring i sakkyndighetsrollen generelt, og dernest dypere fokus på spesifikke sakkyndige problemstillinger og relevant faglig teori, samt bruk av reelle anonymiserte og forkortede kasusbeskrivelser. Studentene vil ikke møte aktørene sakene gjelder, men få lese utdrag av saksdokumenter og sakkyndige undersøkelser.