Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

REL-3057 Fordypning i religionsvitenskap 2 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er anbefalt for studenter på masterprogram i religionsvitenskap og for studenter på lektorutdanning med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir deg anledning til fordypning i et religionsvitenskapelig tema knyttet til et forskningsfelt som en eller flere av instituttets fagansatte arbeider med. Valg av tema for fordypningen gjøres i samråd med den av de fagansatte som utpekes som din veileder. Gjennom emnet får du formulere ditt eget fokus, finne ditt eget pensum, lese deg opp på forskningen på det valgte feltet og skrive et essay om det.

Gjennom dette emnet kan du enten få oversikt over et forskningsfelt som er relevant for masteroppgaven din, eller få innsikt i et helt annet forskningsfelt.

For hvert fordypningsemne du tar må du, i samråd med veileder, velge et nytt tema og nytt pensum. Du kan enten velge nært beslektede tema og slik bygge spesialistkompetanse på et felt du er særlig interessert i, eller utforske forskjellige tema og slik tilegne deg større faglig bredde.

Fordypningsfeltene varierer fra semester til semester, alt etter hvem av de fagansatte som er tilgjengelige som veiledere. Oppdatert informasjon om fordypningsfeltene finnes på nettsiden til studieprogrammet, under våre undervisere.


Opptakskrav

Opptakskravet til master i religionsvitenskap er fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i religionsvitenskap. Det kreves at minimum 30 studiepoeng av fordypningen er på 2000-nivå (påbyggingsnivå).

Gjennomsnittskarakteren er C (2,5) eller bedre, og beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. Noe av undervisningen kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamnesspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å gjennomføre eksamen på andre skandinaviske språk eller engelsk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Undervisningen består av cirka 10 timer seminar om ulike steg i forskningsprosessen, skriving og formalia (deriblant bruk av kilder og referanser, sjangerkrav og forskningsetikk). Seminaret omfatter arbeid med og presentasjoner av utkast til ulike deler av essayet. Det forutsettes aktiv studentdeltagelse.

I tillegg gis det veiledning om temaet man har valgt, individuelt eller i grupper (dersom flere studenter fordyper seg i samme forskningsfelt), til sammen cirka 10 timer i løpet av semesteret.

Det tilbys også en lese- og skrivelab, hvor studentene møtes for å arbeide konsentrert med fordypningsoppgavene. Dette er felles for alle fordypningsemnene i faget. En fagansatt er tilgjengelig for konsultasjon på begynnelsen eller slutten av disse arbeidsøktene.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.