Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SOK-1010 Makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

SOK-1016 Makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk 10 stp

Innhold

Kurset skal gi en grunnleggende innføring i nasjonalregnskapsbegrepene og bruken av dem, samt i teorier for konjunkturendringer på kort sikt og økonomisk politikk for å påvirke landets samlete økonomi. Sentralt for kurset er å gi innsikt i hvordan samspillet er på kort sikt mellom ulike faktorer i et lands økonomi. Arbeidsmarkedet, utenriksøkonomien, finans- og pengepolitikk blir drøftet. Kurset gir også en oversikt over norsk økonomi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

KUNNSKAP

Kandidaten har bred kunnskap om sentrale makroøkonomiske begreper, grunnleggende makroøkonomiske sammenhenger og makroøkonomiske metoder og hvordan metodene kan anvendes for å analysere norsk og internasjonal økonomi.

Kandidaten har kunnskap om relevante makroøkonomiske problemstillinger knyttet til sammenhengene mellom produksjon og etterspørsel, varemarked, finansmarkedene og arbeidsledighet i en åpen økonomi, samt sentrale drivkrefter for økonomisk vekst.

Kandidaten kjenner til fagfeltet makroøkonomisk analyse sin historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet og økonomisk politikk.

Kandidaten kjenner til grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk.

Kandidaten kjenner til institusjonelle forhold i det norske arbeidslivet som har betydning for makroøkonomiens funksjonsmåte

Kandidaten kjenner til nytenkning og utviklingsprosesser innenfor makroøkonomisk forskning.

FERDIGHETER

Kandidaten kan anvende makroøkonomisk teori om på grunnleggende praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg, herunder gi en teoretisk og analytisk beskrivelse av og begrunnelse for

Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor grunnleggende makroøkonomisk analyse og justere denne under veiledning.

Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon, fagstoff og relevante makroøkonomiske indikatorer og knytte det til en problemstilling innenfor makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk på kort, mellomlang og lang sikt.

Kandidaten kan anvende relevante faglige verktøy, for eksempel grafisk illustrasjon og enklere matematisk analyse, for å analysere grunnleggende makroøkonomiske problemstillinger.

KOMPETANSE

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter og benytte makroøkonomisk analyse som beslutningsgrunnlag som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Kandidaten kan formidle sentrale makroøkonomiske teorier knyttet til makroøkonomiske problemstillinger og økonomisk politikk. Kandidaten har evne til å synliggjøre problemstillingen og løsningen både i grafisk, analytisk os skriftlig form.

Kandidaten kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor makroøkonomisk teori og analyse og delta i diskusjoner, og gjennom dette bidra til utvikling av konsistent forståelse av makroøkonomiske sammenhenger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.