Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SPL-2012 GIS i samfunns- og arealplanlegging - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorstudenter i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, men kan også tas som valgemne av andre studenter.

Studiepoengreduksjon

ARK-2036 GIS for arkeologer 10 stp

Innhold

Kurset gir en innføring i metoder som brukes i samfunns- arealplanlegging med vekt på hvordan stedfestet informasjon produseres og representeres gjennom geografiske informasjonssystemer (GIS), og hvordan dette anvendes innenfor ulike samfunnsområder slik som naturforvaltning, samfunns- og arealplanlegging på ulike nivåer. Målet med kurset er at studentene kan besvare romlige problemstillinger ved hjelp av kvalitative og kvantitative GIS-analyser og anvende dette i egne prosjekter. Det skal gi en grunnleggende forståelse av kartografisk teori og metode, med vekt på læring gjennom praktiske øvelser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

- samle inn, systematisere og gjøre enkle analyser av geografisk informasjon ved hjelp av GIS eller geografiske metoder

- digitalisere geografisk informasjon og produsere egne geografiske data

- representere geografisk informasjon på kart på ulike måter og svare på romlige spørsmål ved hjelp av GIS

- koordinere og tilrettelegge geografisk informasjon for ulike brukergrupper

Kompetanse

- grunnleggende kompetanse i kvantitative og kvalitative analyser ved hjelp av GIS

- anvende GIS i utredningsprosjekter

- anvende GIS som verktøy i samfunns- og arealplanlegging

- kunnskap om ulike verktøy for analyse og fremstilling av geografiske data


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk, svensk eller dansk.

Undervisning

Kurset er basert på en kombinasjon av forelesinger (ca. 6 dobbelttimer) og praktiske øvelser i pc-lab (ca. 12 dobbelttimer) organisert rundt praktiske øvelser med programvare fra ArcGIS-familien. Det legges vekt på studentaktive læringsformer hvor studentene lærer av og hjelper hverandre i grupper på lab og i digitale læringsrom. Emnet gis vanligvis i form av intensiv undervisning.