Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SPL-3902 Masteroppgave - 40 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SPL-3900 Masteroppgave 40 stp

Innhold

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse er et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig studieprogram som bygger på teorier og analyser fra blant annet statsvitenskap, sosiologi, samfunnsgeografi og sosialantropologi. Arbeidet med masteroppgaven gir trening i samfunnsvitenskaplig analyse. Tema for oppgaven er selvvalgt, men skal normalt reflektere studieprogrammets ambisjoner om å utdype sammenhengen mellom samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Oppgaven skal være en analyse av en problemstilling på grunnlag av innsamlede data, studier av relevant litteratur, eller begge deler.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

Ferdigheter:

Studenten kan:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk.

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk kan rettes til instituttet.


Undervisning

Arbeidet med oppgaven starter i andre semester. Det gis da veiledningsseminar i prosjektutforming, med tilhørende arbeidskrav. Studentene får oppnevnt veileder innen utgangen av andre semester. Empirisk arbeid kan gjøres i tredje semester, men dette er ikke et krav, og arbeid med oppgaven i tredje semester er ikke studiepoengfestet. Fjerde semester er viet ferdigstilling av masteroppgaven. Veiledning gis både individuelt og i form av et skriveverksted.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.