Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

STA-6051 Innføring i statistikk og sannsynlighet for lærere - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for matematikk og statistikk

Emnetype

Emnet tilbys som videreutdanningsemne. Hovedmålgruppen er lærere trinn 8-13 som ønsker å øke sin undervisningskompetanse, påfyll eller oppfrisking av kunnskaper. Emnet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene.

Studiepoengreduksjon

STA-1001 Statistikk og sannsynlighet 5 stp

Innhold

Emnet gir studentene en innføring i sannsynlighetsregning og statistikk, som innbefatter grunnleggende om sannsynlighetsbegrepet, betingede sannsynligheter, stokastiske variable, sannsynlighetsfordelinger, forventing og varians og sentralgrenseteoremet. Videre omfatter statistikkdelen beskrivende statistikk, estimering og hypotesetesting. Emnet inneholder en innføring i programmering brukt til simulering, visualisering og enkle beregninger. Arbeidsformene og temaene i faget knyttes til innhold i skolen gjennom didaktiske refleksjoner

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og enten:

- 60 stp matematikk/matematikkdidaktikk fra en norsk lærerutdanning trinn 5.-10. eller tilsvarende

eller

- R1, S1+S2, eller tilsvarende 4

Søknad om opptak til emnet sendes gjennom EVU-web.


Hva lærer du

Kunnskap - Studentene

Ferdigheter - Studentene

Generell kompetanse - Studentene


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av digitale ressurser tilgjengelig gjennom læringsplattformen, nettmøter med veiledning annenhver uke, samt 1-2 desentraliserte samlinger.

Desentraliserte samlinger er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark. Det vil dannes basisgrupper på egnede lokasjoner i regionen og det legges opp til 1-2 desentraliserte samlinger per basisgruppe. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper.

Det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Emnet har ikke deltagelse på undervisning som arbeidskrav.