Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

STV-3034 Lederskap i offentlig sektor - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet er obligatorisk i det erfaringsbaserte mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse for offentlig sektor. Master of Public Administration (MPA). 90 studiepoeng. Masteremnet kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av to moduler. Den første obligatoriske modulen består av (1) Faglig grunnmur i ledelse som omhandler Ledelseslitteraturens opprinnelse og historie (2) Ledelse i offentlig sektor hvor særtrekk ved lederskap i skjæringspunktet mellom politikk, rasjonalitet og faglighet vektlagt.

I den valgfrie modulen kan studentene velge mellom (1) Beslutningsteori: Begreper, modeller og prosesser (2) Nyere lederskapsteori og (3) Organisatorisk omdømme og strategisk kommunikasjon.

Beslutningsteori: Begreper, modeller og prosesser

Dette er et fordypingsemne med vekt på en grundig gjennomgang av begreper, teorier og modeller i studiet av organisatoriske beslutningsprosesser både i offentlig og privat sektor. Hensikten er å gi studentene kunnskap om det mangfold av modeller og perspektiver som finnes innen studiet av politiske og administrative beslutningsprosesser. Empiriske eksempler trekkes inn for å illustrere modellene i praksis, herunder deres faglig-analytiske potensiale og begrensninger.

Følgende deltema belyses:

Nyere lederskapsteori Siden begynnelsen av 1980-tallet har det vokst frem en rekke nye teorier om ledelse. Dette skyldes dels hendelser som har satt ledere i forlegenhet, og dels at tidligere teorier har kommet til kort når det gjelder å forstå og forklare ledelse i vår tids organisasjoner. I dette emnet vil spennvidden i nyere teorier om ledelse bli presentert og deres styrke og svakheter drøftet. Følgende tilnærminger til ledelse vil bli særlig belyst:

Organisatorisk omdømme og strategisk kommunikasjon

Omdømme, omdømmehåndtering, herunder strategisk kommunikasjon, er en av samtidens mest dominerende organisasjonstrender både blant offentlige og private organisasjoner. Mens omdømme refererer til den samlede vurderingen av organisasjonen som gjøres av ulike interessenter, refererer omdømmehåndtering til hvordan organisasjoner aktivt forvalter sitt omdømme. Strategisk kommunikasjon viser på sin side til at man inntar en ledelsesstyrt og planmessig tilnærming til virksomhetens samlede kommunikasjon. Med bakgrunn i et organisasjonsfaglig ståsted belyses bakgrunn, innhold og betingelser for fremveksten og spredningen av denne trenden.

Følgende delemner belyses:


Opptakskrav

Bachelorgrad og yrkespraksis:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I tillegg kreves det relevant yrkespraksis tilsvarende 2 år i fulltidsstilling. Med relevant yrkespraksis menes at søkeren har ledererfaring, erfaring fra andre ansvarsfulle stillinger fra offentlig eller privat virksomhet, eller annen arbeidslivserfaring som kan knyttes til oppgaver relatert til programmets profil innenfor organisasjon og ledelse i offentlig sektor.

Praksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten skal inneholde stillingstittel, stillingsprosent samt start og evt. sluttdato. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med likningsattest. Relevant yrkeserfaring dokumenteres med firmaattest fra Foretaksregisteret.

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte i de ulike modulene.

Obligatorisk modul

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:

Beslutningsteori: Begreper, modeller og prosesser

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:

Nyere lederskapsteori

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:

Organisatorisk omdømme og strategisk kommunikasjon

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Samlet undervisningstid er på inntil 40 timer. Emnet vil ha variasjon i undervisningsformer, som fysiske samlinger, IKT-støttet undervisning, arbeid i digitalt klasserom og selvstudier. Det vil bli lagt vekt på å utnytte deltakernes erfaringer og skape nettverk. For å sikre at de beskrevne læringsmål nås, legges det opp til aktiv deltagelse fra studentenes side, med individuelle presentasjoner, gruppearbeid og deltagelse i plenumsdiskusjoner. Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.