Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

REI-3203 Risikostyring og opplevelsesproduksjon - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for reiseliv og nordlige studier

Emnetype

Emnet er obligatorisk på erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studiet er oppfylt.

Innhold

Emnet vektlegger å skape avanserte ferdigheter om oppbygging og bruk av kompliserte risikostyringssystemer som tar hensyn til de spesielle kravene i reiselivsbransjen. Mer presist må risikostyring sees i sammenheng med at risiko kan være en del av opplevelsen i forhold til hvilke følelser man ønsker å fasilitere hos kundene. Dette kan for eksempel være følelsen av ro, spenning, tilstedeværelse, intens konsentrasjon og mestring etter utfordring. Dette kan bety at systemet må tuftes på større aksept for risisko og med større krav til kommunikasjon av risikonivå sammenlignet med andre bransjer. På den annen side er det like ofte turprodusentenes oppgav å redusere spenning og selge trygghet. Dette kan for eksempel dreie seg om tilrettelegging og bruk av kompetanse slik at gjester får oppleve å være i omgivelser de normalt ikke kan oppsøke på egen hånd. Kort sagt vil en stor del av kundene ønske at bedriftene skaper opplevelser som har høy score både på at det er morsomt og at det er sikkert. I dette faget vil man også lære om juridiske krav til sikkerhetssystemer, andre lands sikkerhetssystemer og de viktigste teoretiske og forskningsmessige bidragene innenfor fagfeltene riskikostyring og opplevelsesproduksjon.

Opptakskrav

Emnet er obligatorisk på erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studiet er oppfylt.

Søknadskode 9371

Opptakskravet til studiet er bachelorgrad eller tilsvarende grad, samt minst 2 års praktisk erfaring fra reiselivsnæringen eller annen relevant næring som hotell, restaurant og opplevelsesbedrifter. For eksempel kan du ha oppnådd bachelorgrad i friluftsliv, naturvitenskapelige fag, språk, samfunnsfag, humaniora eller økonomi og administrasjon.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

Studenten kan

Ferdigheter

Studenten kan

Generell kompetanse

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis omtrent 20 timer undervisning. Her vil det være tradisjonelle forelesninger som redegjør for grunnleggende teorier og hva som skjer på forskningsfronten innen utvikling av risikostyringssystemer, sikkerhetsforståelse og opplevelsesproduksjon. I tillegg vil det arbeides med systemutvikling og sikkerhetsplanlegging for konkrete aktiviteter/produkter i grupper. Dette vil bidra til at kunnskapsmålene utvikles til konkrete praktiske ferdigheter og på sikt generell kompetanse som betyr at man bruker kunnskap og ferdigheter til å analysere og løse nye utfordringer. Undervisningen vil være preget av dialog og diskusjoner basert på forskningsbaserte kunnskaper og studentenes praktiske erfaringer slik at det utvikles kunnskap horisontalt. Det innebærer at tilrettelegging for læring og kunnskapsutvikling mellom studenter er viktig. Her er det også et mål å skape nettverk slik at studentene kan fortsette samarbeidet etter endt studie og derigjennom heve sikkerhetsnivået i bedriftene man jobber i og i bransjen generelt.

Emnet vil bli evaluert i henhold til kvalitetssystemet til UiT-Norges arktiske universitet