Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

BED-3073 Fordypningsemner - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

BED-3046 Fordypning i ledelse og innovasjon 10 stp

Innhold

Kurset er felles for alle fagretninger og inndelt i en felles del og en fagspesifikk del avhengig av valgt fordypning (major). Den fagspesifikke delen skal gi studentene breddekunnskap og individuell fordypning innen fagfelt som kan være relevant for senere mastergradsarbeid, mens den felles delen skal forberede skriving av egen masteroppgave med blant annet ideer til temaområder for masteroppgaver. Kurset avsluttes med en semesteroppgave, som kan danne grunnlaget for skriving av masteroppgave påfølgende semester.

Fagspesifikk fordypning:

Den fagspesifikke delen av kurset gis på hver av fagretningene og har som formål å gi studentene teoretisk og metodisk oversikt (breddekunnskap) på fagfeltet, samt gi studentene et grunnlag for å utarbeide et selvstendig forslag til problemstilling med faglig tilnærming og teoretisk rammeverk (dybdekunnskap) til egen semesteroppgave. Gjennom forelesninger og egen fordypning får studentene en oversikt over problemstillinger, teorier og metoder som gir bredde og dybde i fagfeltet. Studentene vil i kurset legge frem egne forslag til temaer/fenomener/problemstillinger for potensielle semesteroppgaver. Disse forslagene vil drøftes i felleskap og videre utvikles gjennom de skriftlige arbeidskrav og innleveringer. Den fagspesifikke delen avsluttes med en semesteroppgave hvor studentene, individuelt eller i grupper på to (2), utleder et teoretisk rammeverk for aktuell(e) problemstilling(er).

Felles del:

Studentene forberedes i denne delen på skriving av semesteroppgave og senere masteroppgave gjennom en praktisk og teoretisk innføring i vitenskapelig forskningsarbeid og akademisk skriving. Kurset skal derfor gi praktiske råd for oppgaveskriving, samt gi studentene trening i å presentere sine egne oppgaveideer på en gjennomarbeidet måte. Denne delen vil omfatte elementer som skrivetrening, forskningsetikk, plagiering, referering og bruk av referanseverktøy mm. Det vil bli forelesninger hvor blant annet aktører fra næringsliv og forvaltning presenterer mulige problemstillinger for masteroppgaver. Kurset omfatter også presentasjoner av tidligere masterstudenter som forteller om sin erfaring fra arbeidet med masteroppgaven.


Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten…

Ferdigheter:

Kandidaten…

Generell kompetanse:

Kandidaten…


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, samlinger, presentasjoner, gruppevis og individuell veiledning.

Det er studentens eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke eksplisitt er beskrevet i emnebeskrivelsen eller i forelesningsplanen, eller lagt ut på Canvas.