Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

BIO-1103 Botanikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arktisk og marin biologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i biologi, samt lektorutdanning med biologi som studieretning.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

BIO-1102 Biologisk mangfold 10 stp

Innhold

Emnet tar for seg mangfoldet av autotrofe organismer med spesiell fokus på marine alger og terrestriske planter, og de evolusjonære prosesser som har bidratt til den diversitet vi ser i dag. Livssyklus, morfologi og levesett til autotrofe organismer blir beskrevet. Gjennom forelesninger, praktiske laboratorieøvelser og ekskursjoner på land og ved sjøen vil studentene få kunnskap om flora, og spesielt fra nordlig områder. Studentene vil få øving i bruk av mikroskop/ luper for å studere strukturer hos cyanobakterier, alger og terrestriske planter.

Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk. Noe av undervisningen vil gis på engelsk.

Undervisning

Undervisningen gis som felt ekskursjon(er) i starten av semesteret, og deretter ukentlig forelesninger, samt laboratorieøvelse og kollokvier med gruppe- og individuelt- arbeid.

Det forventes at studenter skal ha lest og satt seg inn i faget, slik at det er rom for diskusjoner og dialog med faglærer.