Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

BIO-2017 Økologi - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arktisk og marin biologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet bachelor i biologi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BIO-1005 Økologi og evolusjon 10 stp

Innhold

Kurset omfatter klassisk og moderne økologi på alle nivåer fra individbasert til økosystembasert økologi med både teoriorientert og feltbasert undervisning. Kurset gir innføring i rådende økologisk teori, med støtte i sentrale eksempler på anvendt økologi samt innsikt i ulike økosystemer. Kurset gir grunnleggende kunnskap for å forstå koblingen mellom biologisk mangfold, økologi og bærekraftig utvikling.

Kurset gir videre eksempler på hvordan økologi har sin forklaring i ulike deler av biologien, og hvordan økologi belyses med kvantitative data og modellering.

Studentene vil delta på omfattende feltkurs i ferskvanns-, marine og terrestriske økosystemer i Nord-Norge med demonstrasjoner og studier av økologiske konsepter og teorier.

Studentene skal gjøre egne økologiske studier og delta i hele prosessen fra hypoteseformulering, innsamling av feltdata, kvantitativ databehandling og analyse fram til syntese og ferdigstilling av vitenskapelig rapport og presentasjon.


Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk. Noe av undervisningen vil gis på engelsk.

Eksamensoppgavene gis både på norsk og engelsk. Studentene kan velge om de vil levere eksamensbesvarelser på norsk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen gis som et sett med tre feltkurs i uke 34-36 og ett felt/laboratoriekurs senere på høsten. Videre undervisning gis i form av forelesninger og seminar organisert i totalt syv moduler, med tre moduler før jul og fire moduler etter jul. Ett mini-symposium organiseres i løpet av kurset.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 07.12.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.