Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

BIO-2606 Generell og marin bioteknologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i bioteknologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BIO-3601 Marin bioteknologi 10 stp

Innhold

Utvalgte temaer knyttet til bioteknologisk forskning og næringsvirksomhet presenteres av representanter for relevante forskningsmiljøer. Hovedvekten er lagt på utnyttelse av marine ressurser i bioteknologisk sammenheng, spesielt innenfor områder som er sentrale for den forskningen som drives ved bedrifter og forskningsmiljø i landsdelen. Aktuelle tema vil være bruk av forskjellige bioteknologiske arbeidsmetoder for å lete etter nye marine forbindelser med utnyttbare bioaktiviteter innen medisin, kosmetikk, næringsmidler eller andre industrielle anvendelser. Mer allmenne bioteknologiske problemstillinger, eksempelvis knyttet til kjemisk karakterisering av forbindelser, miljøspørsmål og bruk av genmodifiserte organismer, blir også tatt opp. Det er også fokus på at studentene skal tilegne seg ny kunnskap ved å lese vitenskapelige artikler og å videreføre denne kunnskapen til sine medstudenter.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper:

    Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesningene vil baseres på publiserte artikler og rapporter og undervisningsstoff utarbeidet av den enkelte foreleser.

Studentene skal avholde flere obligatorisk seminarer der de presenterer utvalgt innhold fra vitenskapelige artikkler som viser hvordan bioteknologiske arbeidsmetoder som er gjennomgått på forelesningene kan benyttes i praksis og hvordan vitenskapelige artikler kan benyttes for å hente ut relevant kunnskap. Det tilbys veiledning til studentseminarene.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 29.11.2023 innlevering 06.12.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.