Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

BIO-3630 Helsekontroll og klinikk i havbruk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i akvamedisin og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BIO-3603 Klinikk, HMT-evaluering 5 stp

Innhold

Emnet arrangeres som et feltkurs (7-8 dager i månedsskiftet august/september) og avspeiler arbeidssituasjonen ferdigutdannede fiskehelsebiologer vil møte som feltarbeidere i norsk havbruksnæring. Emnet gir studentene en innføring i utøvelse av praktisk fiskehelsearbeid og fiskevelferd ute på oppdrettsanlegg og i førstelinje fiskehelsetjeneste.

Emnet arrangeres i samarbeid med en fiskehelsetjeneste og omfatter helsekontroll på settefisk- og matfiskanlegg. Undervisningen i kurset er praktisk rettet og trener akvamedisinstudentene i veterinærmedisinsk feltklinikk og skriving av besøks-, laboratorie- og helserapporter.

Kurset er strategisk lagt til den avsluttende delen av Akvamedisinstudiet og har som hovedmål å gi studentene mulighet til å praktisere ferdigheter og teoretisk kunnskap akkumulert gjennom studiet.


Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-2604 Fiskesykdommer, BIO-2605 Fiskepatologi, BIO-3519 Parasites and epidemiology, BIO-3602 Farmakologi, BIO-3613 Fiskevelferd i havbruk

Hva lærer du

Kunnskap om: Kandidaten

Ferdigheter til å kunne: Kandidaten

Generell kompetanse: Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av feltarbeid, tematiske seminar og skriving og presentasjon av en helserapport.

Feltundervisningen er «case-basert» og vil fange opp dagsaktuelle problemstillinger innen klinikk og operasjonell virksomhet i norsk oppdrettsnæring. Feltundervisning vil bli arrangert som helsebesøk til oppdrettsanlegg i regi av en fiskehelsetjeneste og gis under veiledning fra en fiskehelsebiolog eller en veterinær.

Seminarene omfatter temamøter som belyser dagsaktuelle problemstillinger. Seminarene gis av fiskehelsetjenesten og aktører i næringen (offentlig forvaltning og private bedrifter).

Skriving av helserapportene starter mens en er på feltarbeid, men skrives ferdig etter at studentene er returnert til Tromsø.

Hver gruppe skal forberede og gi en rapportpresentasjon i plenum for medstudenter og lærere på studiet etter avsluttet feltperiode.

Rapportene og informasjon som studentene mottar under kurset er konfidensiell i ett år.

Helserapporten er en skriftlig sammenfatning av et helsebesøk på ett utvalgt anlegg. Fiskehelsetjenesten bistår med å velge hvilket anlegg rapporten skal skrives fra. Det skal skrives en rapport per. studentgruppe.

Retningslinjer for skriving av helserapporten:

I rapporten skal en i innledningen beskrive hvilket anlegg en besøker, hvor anlegget er lokalisert (kart), beskrive anlegget (type anlegg, størrelse, volum etc), hva slags fisk som er i anlegget (art, størrelse, biomasse, opprinnelse etc.), hvilken vekstfase fisken er i (smolt, påvekst, slakt), vaksinestatus, og fiskens helsestatus og sykdomshistorikk.

Videre skal en i metodedelen beskrive hvilken metodikk og utstyr som er anvendt under helsebesøket.

I resultatdelen skal en redegjøre for hvilke funn som er gjort, redegjøre for prøver som eventuelt er tatt med til laboratoriet for videre dyrking eller undersøkelse, hvilke prøver som eventuelt er sendt videre til diagnoselaboratorier og resultatene fra disse undersøkelsene. Inkludere kopi av alle observasjonsskjema som er benyttet under besøket.

Videre skal en i diskusjonsdelen drøfte hvilke funn som er gjort og hva som eventuelt skal gjøres videre med fisken basert på disse funnene.

Som vedlegg til helserapporten inkluderes besøksrapporten og eventuelle laboratorierapporter som studentene daglig skal skrive sammen med fiskeheletjenesten, samt alt av skriftlig tilbakemelding fra diagnoselaboratorier etc.