Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

BLU-2000 Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter i barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BLU-2003 Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori 15 stp

Innhold

Emnet omfatter en profesjonsrettet bacheloroppgave som skal gi studenten teoretisk innsikt i og praktisk øvelse i vitenskapelig arbeid. Innholdet i oppgaven skal knyttes til barnehagen som pedagogisk institusjon og barnehagelærerens arbeidsområder. Tematisk skal oppgaven forankres i ervervet kompetanse innenfor ett eller flere av kunnskapsområdene eller fordypningen i barnehagelærerutdanningen. Innholdet kan også knyttes til studentens utviklingsarbeid i barnehagen 6.semester. Innføring i vitenskapsteori og metode inngår i emnet.

Bacheloroppgaven skal integrere teori og praksis og bygger derfor på konkrete praksiserfaringer/utprøvinger.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Generell kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen foregår samlingsbasert. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger. Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Studenter som velger et internasjonalt 5.semester vil bli tilbudt et digitalt alternativ når/dersom oppstartssamling legges til 5. semester.

Studentene tilbys skriftlig og muntlig veiledning på både prosjektbeskrivelse og bacheloroppgaven, inntil 8 timer pr bacheloroppgave. Veiledning avsluttes normalt én uke før innleveringsdato.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.