Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

BYG-2780 Bacheloroppgave bygg - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i bygg. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

ProgresjonskravFor å kunne ta dette emnet må:

Dette avgjøres av emneansvarlig.


Innhold

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem. Emne for bacheloroppgaven skal primært hentes fra ett eller flere av emnene i studieopplegget, slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder benyttes. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis være tverrfaglig og organiseres som et prosjekt. Det legges stor vekt på prosjektplanlegging, oppfølging og rapportering.

Hva lærer du

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold.

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Ny kunnskap innenfor en selvvalgt del av sitt fagområde.

ii. Forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering.

iii. Kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte.

Ferdigheter:

iv. Ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innenfor fagområdet.

v. Ferdigheter i å identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen.

vi. Ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet.

vii. Ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte.

Kompetanse:

viii. Innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen.

ix. Bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

i. Bacheloroppgaven skal være metode- og problemorientert, og det legges vekt på at den utføres av studenter i grupper eller unntaksvis av enkeltstudenter.

ii. Bacheloroppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid.

iii. Til gjennomføring av bacheloroppgaven skal hver student benytte totalt 530 timeverk.

iv. Tilgjengelig veilederressurs per gruppe: 10 timer generell veiledning og prosjektmøter + 5 timer per student.

v. Det påregnes i tillegg en del veiledning fra oppdragsgiver.