Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

ETE-2802 Systemdrift og vern - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for elektroteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

ITE1841 Systemdrift og vern 10 stp

Innhold

Forskrifter og normer - Forskriftskrav

Guidelines from ACER - Fra NORDEL til ENTSO-E

Fra Nordic grid code til Network codes

Sentralnettet Regionalnettet

HVAC/HVDC

Snitt

Flaskehalser

Spenningsregulering

Frekvensregulering

Normaldriftsreserver og Driftsforstyrrelsesreserver

Systemvern

Jordfeilstrømmer /-spenninger og kortslutningsstrømmer

Måling av strøm og spenning under normaldrift, kortslutning og jordslutning

Overspenninger

Ledningsvern

Trafovern

Generatorvern


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode 9391


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studentene skal ha kunnskap om hvordan Europas kraftforsyning er organisert og hvilke aktører som i stor grad påvirker utvikling mot et energieffektivt samfunn.

Studenten skal ha kunnskap om hvordan elektriske anlegg er bygd opp og virker i systemsammenheng. Feilsituasjoner som berører sentralnett og regionalnett, opphav til disse, konsekvenser, og hvordan man beskytter liv og materiell mot skader på grunn av feil analyse av vernbehov, såvel komponent- som systemverns virkemåte.

Dessuten konstruksjon og bruk av de vanligst benyttede vern for ledninger, generatorer og transformatorer i sentralnettet og regionalnettet.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne drifte det nordiske sentralnettet og regionalnettet, og se samspillet mellom nett, produksjon og marked. Her vises det til såvel internasjonalt som nasjonalt regelverk. Studenten skal også kunne hente markedsinformasjon fra markedsoperatør og derav kunne ta stilling til drift av kraftverk. I tillegg skal studenten kunne hente informasjon om sentralnettet via TSOenes hjemmeside.

Kompetanse:

Kandidaten skal kunne ha dybdekunnskap om samspillet mellom produksjon, nett og marked, dvs et helhetlig systemforståelse. Kandidaten skal også kunne ta beslutninger avhengig av markedssituasjon, ressurstilgang og systembegrensninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvinger, regneøvinger, prosjektarbeid. Case-basert undervisning.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 13.12.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.