Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

FIL-1025 Kunnskaps- og vitenskapsfilosofi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i filosofi. Emnet er en vesentlig del av en grunnleggende skolering i dette studieprogrammet og er grunnlag for videre fordypning i emner på 2000-nivå.

Studiepoengreduksjon

FIL-1004 Vitenskapsfilosofi 5 stp

Innhold

Hva er kunnskap? Hva er forskjellen på å vite noe og kun å tro at noe er sant? Vet vi i det hele tatt noe som helst? Hva er vitenskapelighet? Er alle vitenskapene i bunn og grunn like, eller finnes det grunnleggende forskjeller mellom ulike disipliner og emneområder?

Emnet behandler sentrale problemstillinger innen kunnskapsteori. En grunnleggende kritisk hensikt med kurset er å bygge opp forståelse for hvilke krav som bør stilles til en påstand eller teori om et fenomen. Mer spesifikt sikter emnet mot å oppøve evnen til å skille mellom begrunnede og ubegrunnede, sanne og usanne, vitenskapelige og uvitenskapelige påstander og teorier. I tillegg undersøkes ulike grunnleggende teorier om dette.

Undervisningen fokuserer på følgende tema:

(1) Kunnskap: vi undersøker kunnskapens forutsetninger, kravene til kunnskap og grensene for kunnskap.

(2) Sannhet: vi studerer ulike teorier om sannhet, så som korrespondanseteori, koherensteori, pragmatisk sannhetsteori og deflasjonisme.

(3) Begrunnelse: vi vurderer ulike teoritradisjoner om begrunnelse, så som rasjonalisme, empirisme, transcendentalisme, naturalisme, skeptisisme og relativisme.

(4) Kilder til kunnskap/begrunnelse: vi ser på ulike kilder til kunnskap/begrunnelse, så som persepsjon (a posteriori), fornuft (a priori), vitnesbyrd og hukommelse.

(5) Vitenskap: vitenskapen har en dominerende plass i systematiseringen av kunnskap så vi reflekterer over om vi med vitenskapen kan etablere sikker kunnskap. Vi diskuterer også holdbarheten til ulike vitenskapelige metoder.

(6) Ulike vitenskaper: vi sammenligner grunnleggende likheter og forskjeller mellom naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanvitenskap.

Pensum:600-800 sider


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det er 12-14 to-timers ukentlige forelesninger.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 06.12.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.