Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

FSK-2020 Bærekraftig fiskeri - 30 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FSK-2008 Fangstteknologi i marint fiske 5 stp

Innhold

Emnet omhandler forvaltning og bærekraftig utnyttelse av viltlevende marine ressurser. Det gir en innføring i sentrale forvaltningsrettede og fiskerifaglige tema og er bygd opp av delemner i fiskeribiologi, fangstteknologi, ressursøkonomi og samfunnsfag og jus. Emnet omfatter prinsippene fiskeriforvaltningen bygger på og hvordan den er organisert og utøves.

Hva lærer du

Kunnskap   Kandidaten 

Ferdigheter   Kandidaten 

Generell kompetanse   Kandidaten  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, tokt, øvelser og tverrfaglige seminarer. Representanter fra forskning, næring og forvaltning kan også bidra til undervisningen. Det forventes at studentene arbeider aktivt med fagstoff (undervisning og pensum) og tilegner seg kunnskap ut over det som formidles.