Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

JUR-2511 Juridisk metode og etikk - 15 stp


Ansvarlig enhet

Det juridiske fakultet

Emnetype

Emnet inngår i 3. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Før studentene kan begynne på 3. avdeling, må de ha bestått 2. avdeling.


Studiepoengreduksjon

JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksamen 10 stp

Innhold

Faget juridisk metode omhandler de rettskildeprinsipper som anvendes ved løsningen av rettsspørsmål etter norsk og internasjonal rett, og bygger videre på metodelæren fra første avdeling. Det tas utgangspunkt i dommerens situasjon og oppmerksomheten rettes mot rettsgrunnlaget for løsning av konflikter. Rettsgrunnlaget kan være formell lov, ulovfestet rett eller avtale, og det redegjøres for hvordan prosessen med å oppstille en rettsregel i det enkelte tilfelle kan forklares. Faget behandler også betydningen av verdistandpunkt i juridisk argumentasjon, samt etikk i juridisk rådgivning.

Obligatorisk forkunnskapskrav

JUR-2011 Rettshistorie, JUR-2012 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2013 2. avdeling master. Skoleeksamen

Hva lærer du

Kunnskap

Etter bestått emne har studenten:

Ferdigheter

Etter bestått emne kan studenten:

Generell kompetanse

Etter bestått emne kan studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen i emnet gis i høstsemesteret på 3. avdeling.

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer.