Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

LER-1003 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk for andre år i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som  enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

LER-1013 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring 10 stp

Innhold

Emnet har en klar verdiforankring med vekt på en inkluderende, likeverdig skole. Emnet skal gi en pedagogisk basiskompetanse knyttet til barns utvikling og læring, individuelt og i samspill med andre. Sosial- og spesialpedagogiske utfordringer gjennomgås med vekt på tilpasset opplæring og tidlig innsats gjennom forebygging og håndtering av lærevansker, atferdsproblematikk og mobbing. Læreren som leder av et inkluderende læringsfellesskap preget av sosialt, kulturelt og religiøst mangfold står sentralt i emnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen består av varierte læringsaktiviteter; diskusjoner, framlegg, rollespill og andre dramafaglige arbeidsmåter. Den profesjonsfaglige digitale kompetansen utvikles gjennom aktiv bruk av digitale verktøy integrert i undervisningen.

I tillegg er deler av emnet integrert i FOU-emnet (LER-1062) og omfatter kunnskap om barn og unges læring, motivasjon og læringsstrategier, kunnskap om elevenes kognitive, emosjonelle og sosiale utvikling, grunnleggende ferdigheter samt profesjons- og forskningsetiske spørsmål

Antall undervisningstimer utgjør om lag 50 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring 

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.