Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

LER-1070 Læreren som kunnskapsarbeider - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Studiepoengreduksjon

LER-1060 FoU-tema fellesemne - Læreren som kunnskapsarbeider 5 stp

Innhold

Emnet skal gi studentene kompetanse om lærerrollen i praksis. Studentene skal både beskrive og vurdere læringsledelse og skolefaglig ekspertise. I tillegg skal emnet gi øvelse i å lese og skrive akademiske tekster om læreryrket. De skal kunne gjengi hovedinnholdet i tekstene, og gi en vurdering av argumentasjonen. Arbeidet i praksisgruppen blir en læringsarena for å øve seg i faglig argumentasjon og deltakelse i et fagfellesskap.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Studenten har kunnskap om: 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

Kompetanse 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er arbeid i gruppe med fagtekster, deltakelse i seminarundervisning, observasjon av praksislærer innenfor egne studiefag og profesjonsintervju, samt skriveseminar med vekt på akademisk skriving på et grunnleggende nivå. Emnet forutsetter også selvstudium av fagtekster om læreryrket med vekt på læringsledelse og skolefaglig ekspertise, samt metodelitteratur.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i PEL og studentenes undervisningsfag. 

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.