Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

LER-1323 Naturfag: fellesemne - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning 1.-7. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn.


Studiepoengreduksjon

LER-1310 Naturfag: fellesemne 15 stp

Innhold

Emnet består av disiplinene naturfagdidaktikk, biologi og geologi. Emnet vekter opplæring i naturfag hvor det å øve opp ferdigheter i observasjon av naturfenomener og dokumentering av biologisk mangfold, står sentralt. Å utøve praktiske aktiviteter i felt og på laboratorium tillegges stor vekt. Et nordområdeperspektiv er integrert i de tema der det er naturlig, og samisk tradisjon er belyst innen utvalgte områder. Naturfagdidaktiske problemstillinger tas opp sammen med det faglige innholdet i emnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, studentfremlegg, seminarer, felt- og laboratoriearbeid. Studentene vil arbeide med teori, eksperimenter på laboratoriet og observasjoner i felt.

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.