Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

LER-1652 Praksis 2. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningens andre studieår. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.

Omfang

Praksis gjennomføres i grupper på inntil fire studenter.

Tre uker praksis i høstsemesteret og tre uker praksis i vårsemesteret.


Studiepoengreduksjon

LER-1662 Praksis 2. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn 10 stp

Innhold

Hovedtema for praksisstudiet de tre første studieårene er lærerrollen, lærerarbeidet, elevmangfoldet, skolen som organisasjon og lærerens tilrettelegging for læring av fag for trinn 5-10. I dette emnet er det fokus på:

Obligatorisk forkunnskapskrav

LER-1651 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinneller LER-1661 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

Ferdigheter

Kandidaten kan

Generell kompetanse

Kanditaten har


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Praksisperioden har hovedvekt elevens læring og utvikling. Praksis organiseres som et læringsfellesskap slik at studentene vekselsvis fokuserer på læringsarbeidet i hele elevgruppen og på en valgt fokuselev under veiledning.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.