Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

LER-2050 FoU-tema 5-10 - Akademiske oversiktsferdigheter/review - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 5.-10 trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

LER-2060 FoU-tema 5-10 – Akademiske oversiktsferdigheter/review 5 stp

Innhold

Emnet skal gi studentene kunnskap om review-vurderinger i betydning av å skaffe seg oversikt over et faglig spørsmål/fagfelt på bakgrunn av utvalgt forskningslitteratur. Arbeidet knyttes til fag 2. Studentene skal gjøre en sammenfattende analyse av et tema basert på litteratursøk og kildevurdering. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Studenten har kunnskap om: 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

Kompetanse

Studenten skal: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er deltakelse i seminarundervisning, søk i relevante databaser og arbeid i gruppe med vurdering av aktuelle fagartikler. Emnet forutsetter også selvstudium.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i undervisningsfag 2.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.