Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er det første av tre obligatoriske pedagogikkemner i profesjonsdelen av lektorutdanningen trinn 8-13 ved UiT. Opptakskrav i lektorutdanningen trinn 8-13, se også progresjonskrav i studieplanen.

Emnet er forbeholdt lektorutdanningen trinn 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

PFF-1014 Profesjonsfag år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13 10 stp

Innhold

Emnet fokuserer på autentiske problemstillinger fra elevenes skolehverdag. Ved å forene teori, forskning og bidrag fra praksis, gir emnet en innføring i utfordringer knyttet til lærerens rolle som tilrettelegger for elevenes faglige og sosiale utvikling. Sentralt i emnet er beskrivelse, analyse og drøfting av klasseledelse og et godt læringsmiljø med grunnlag i observasjon og deltakelse i noen sentrale undervisningsaktiviteter. Profesjonsetikk i dette emnet fokuserer mot etiske teorier og drøfting av relevante case relatert til lærerens etiske ansvar.

Grunnleggende ferdigheter i informasjonskompetanse, muntlig aktivitet og skriveopplæring inngår som en del av dette emnet.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om;

 

Ferdigheter

Studenten kan;


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsformer

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

 

 

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-1015, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 1. år.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.