Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

SPL-3004 Geografiske perspektiver - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi en dypere forståelse av samfunnsmessig produksjon, reproduksjon og representasjon av sted og rom. Undervisningen er knyttet til nyere samfunnsgeografiske analyser og problemstillinger. Emnet setter søkelys på sentrale geografiske perspektiver, og hvordan disse kan anvendes i relasjon til samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Aktuelle undervisningstema er forståelser av natur, kultur og landskap, mobilitet, kjønn, makt og affekt. Emnet tar også opp faghistorie og utviklingstrekk i geografifaget.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse eller bachelorgrad hvor en fordypning på minimum 80 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige emner inngår, eller tilsvarende. Fordypningen skal inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000-nivå (påbyggingsnivå) eller tilsvarende. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som regnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til Institutt for samfunnsvitenskap.

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter:

Forelesninger og seminar: 10 dobbeltimer forelesninger og 10 enkelttimer seminar. Undervisningen forutsetter aktiv deltakelse fra studentene i seminar, og refleksjon over pensum i tilknytning til egen oppgave.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.